KU "Mano unija" 2016 m. II ketvirčio finansiniai rezultatai

2016, liepos 25

2016 07 25

·        Toliau augo tikriesiems nariams suteiktų paskolų portfelis;

·        Esminių pokyčių unijos valdymo struktūroje per 2016 m. II ketv. neįvyko.

KU „Mano unija“ per  2016 m. I pusmetį uždirbo 216,37 tūkst Eur  pelno. Per 2016 m.  II ketv. uždirbo 272,8 Eur pelno. Pažymėtina, kad kredito unija 2016 m. II  ketv. papildomai suformavo 59,15 t. Eur spec. atidėjiniams. Atskaičius šias išlaidos, kredito unija per 2016 m. II ketv. būtų uždirbusi 331,95 tūkst. Eur pelno.

Paskolos ir indėliai

Kredito unijos paskolų vertė 2016 m. II ketvirčio pabaigai sudarė 18.891,27 (tūkst. Eur). Palyginus su kredito unijos 2015 metų gruodžio 31 d., atitinkamai 2016 m. II ketvirčio rezultatas - augimas siekia 18,19  proc. (2015 m. gruodžio 31 dienai paskolų vertė sudarė 15.453,44  (tūkst. Eur).

2016 metais II –ame ketvirčio pabaigai kredito unijos indėlių suma buvo 24.302 (tūkst. Eur), lyginant su 2016 I ketvirčio pabaigos rezultatu, indėliai sumažėjo 358,32 Eur (t. y. apie 1,5 proc.).

Kreditų kokybė

Per  2016 m. II ketvirtį specialieji atidėjiniai  –paaugo 59,15 tūkst. Eur. Per 2016 m. I  ketvirtį naujai suformuoti specialieji atidėjiniai buvo 133,02 tūkst. Eur.  Tačiau per 2016 m. II ketvirtį spec. atidėjinių ir paskolų portfelio santykis dėl paaugusio paskolų portfelio sumažėjo nuo 2,73 iki 2,69 proc.

Nuostolių požymių turinčių paskolų portfelis traukėsi, t. y. lyginant 2016 m. I ketvirčio pabaigos būklę su 2016 m. II ketvirčio pabaigos būkle, pastebėtina, kad - I rizikos grupės  paskolų  2016 m. II ketvirtyje apimtys padidėjo apie 7,82 procentinius punktus; II rizikos grupės paskolų apimtys 2016 m. II ketvirčio pabaigai padidėjo apie 0,86  procentinius punktus; III rizikos grupės paskolų apimtys 2016 m. II ketvirčio pabaigai sumažėjo 7,85 procentinius punktus; IV rizikos grupės paskolų apimtys 2016 m. II ketvirčio pabaigai sumažėjo 0,29 procentiniais punktais; V rizikos grupės paskolų apimtys 2016 m. II ketvirčio pabaigai sumažėjo 0,01 procentiniu punktu;

Pajamos ir išlaidos

Bendrosios KU „Mano unija“ pajamos  per 2016 m. pirmąjį pusmetį siekė 1233,51 tūkst. Eur. Lyginant su 2016 m. I ketvirčio  rezultatu, per 2016 m. II ketvirtį KU uždirbo apie 60 proc. daugiau pajamų.Pagrindinę pajamų dalį sudarė palūkanų pajamos –786,33 tūkst. Eur, 2016 m. I ketvirčio pabaigoje buvo  371,69 tūkst. Eur, atitinkamai per 2016 m. II ketvirtį buvo gauta 414,64 tūkst. Eur pajamų, t. y. daugiau apie 11 proc., negu I ketvirtyje. Iš jų paskolų palūkanų pajamos sudarė  754,36 tūkst. Eur, o 2016 m. I ketvirčio pabaigoje sudarė 353,89 tūkst. Eur. Atitinkamai per 2016 m. II ketvirtį buvo gauta 400,47 tūkst. Eur pajamų, t. y. daugiau apie 13 proc., negu I ketvirtyje. Palūkanų pajamos  už vertybinius popierius buvo 30,30 tūkst. Eur. Iš operacijų vertybiniais popieriais realizuotas pelnas –  249,19 tūkst. Eur, 2016 m. I ketvirčio pabaigoje buvo 18,08 tūkst. Eur.

KU išlaidos 2016 m. II ketvirčio pabaigai siekė 1017,13 tūkst. Eur. Lyginant su 2016 m. I ketvirčio pabaiga išlaidos per 2016 m. II ketvirtį buvo mažesnės apie 3 procentus.Eliminavus vertės sumažėjimo įtaką 192,17 tūkst. Eur, II ketv. išlaidos sudarė 824,98 tūkst. Eur. Didžiausias kredito unijos išlaidas sudarė: palūkanų išlaidos - 212,60 tūkst. Eur, 2016 m. I ketvirčio pabaigai buvo - 113,83 tūkst. Eur. Augimas tolygus.  Paslaugų ir komisinių išlaidos – 169,41 tūkst. Eur,  vertinant nekaupimo principu KU per ketvirtį šių išlaidų patyrė – 89,76 tūkst. Eur, 2016 m. I ketvirčio pabaigoje buvo-  79,65 tūkst. Eur. Taigi, 2016 m. II ketvirtyje šios išlaidos padidėjo apie 11 procentų. Operacinės išlaidos 2016 m. II ketvirčio pabaigai buvo 423,18 tūkst. Eur, iš jų nežymiai didesnę dalį sudarė personalo išlaikymo išlaidos- apie 53 procentus.

 

KU „Mano unija“ 2016 m. trečiojo ketvirčio rezultatai bus paskelbti 2016 m. spalio 25 d.

KU „Mano unija“ šiuo metu rengia naują veiklos planą, kuriame bus atsižvelgta į kredito unijų įstatymo pakeitimu nustatytus naujus reikalavimus kredito unijų veiklai.

  • Kredito unija „Mano unija"
  • S. Moniuškos g. 27, Vilnius
  • Tel. (8~5) 240 9389
  • Mob. 8 615 53694
Facebook LinkedIn Youtube G+
© Kredito unija „Mano unija" 1996-2018. Visos teisės saugomos.