Kredito unijos "Mano unija" 2016 III ketvirčio finansiniai rezultatai

2016, spalio 20

· Toliau augo kredito unijos suteiktų paskolų portfelis;

- Kredito unijos trijų ketvirčių veikla buvo pelninga;

- Per 2016 m. III ketv. neįvyko esminių pokyčių kredito unijos veikloje bei rizikos valdyme;

- Kredito unija vykdo visus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Paskolos ir indėliai

Kredito unijos išduotų paskolų portfelis 2016 m. III ketvirčio pabaigoje buvo 21 438,06 tūkst. Eur ir, palyginus su praėjusiu ketvirčiu, išaugo  13,48 proc., arba 2 546,79 tūkst. Eur. Nuo 2016 m. pradžios paskolų portfelis padidėjo 38,73 proc., arba 5 984,62 tūkst. Eur.

2016 m.rugsėjo 30 d. kredito unijoje laikomų klientų lėšų suma pasiekė 26 752,16 tūkst. Eur, iš jų daugiau kaip 93 proc. sudarė terminuotieji indėliai, o likusią dalį – indėliai, laikomi sąskaitose iki pareikalavimo. Lyginant su 2016 m. II ketvirčio pabaiga, indėlių portfelis padidėjo 2 450, 07 tūkst. Eur, arba 10,08 proc., o nuo metų pradžios – 360,66 tūkst. Eur, arba 1,37 proc.

Kreditų kokybė

Vertindama išduotų paskolų kredito riziką, kredito unija per devynis  2016 m. mėnesius suformavo 148,51 tūkst. Eur specialiųjų atidėjinių galimiems paskolų nuostoliams padengti, o per 2016 m. III ketvirtį išlaidos specialiesiems atidėjiniams sumažėjo 43,66 tūkst. Eur. Paskolų portfolio kokybę atspindintis specialiųjų atidėjinių ir paskolų portfelio santykis per 2016 m. trečiąjį ketvirtį sumažėjo 0,45 p. p. iki 2,23 proc.

Pajamos ir išlaidos

KU „Mano unija“ nuo 2016 m. pradžios uždirbo 412,62 tūkst. Eur  grynojo pelno, iš jo  liepos – rugsėjo mėnesių pelnas siekė 196,25 tūkst. Eur.

Bendrosios KU „Mano unija“ pajamos  per 2016 m. devynis mėnesius siekė  1 816,15 tūkst. Eur. Didžiausią kredito unijos pajamų dalį sudarė palūkanų pajamos, kurių per tris ketvirčius uždirbta  1 231,23 tūkst. Eur, o per liepos – rugsėjo mėnesius - 444,90 tūkst. Eur. Dėl stabiliai didėjančio suteiktų paskolų portfelio palūkanų pajamos 2016 m. tolygiai augo.

Paslaugų ir komisinių pajamų per tris 2016 m. ketvirčius uždirbta  314,33 tūkst. Eur, o realizuotas pelnas iš operacijų skolos vertybiniais popieriais siekė 281,02 tūkst. Eur.

Kredito unijos per tris 2016 m. ketvirčius patirtos išlaidos  siekė 1 403,53 tūkst. Eur, o trečiajame ketvirtyje - 386,38 tūkst. Eur. Didžiausią dalį (47 proc.) kredito unijos per 2016 m.  tris ketvirčius patirtų išlaidų dalį sudarė operacinės išlaidos (jos siekė  659,63 tūkst. Eur), palūkanų išlaidos -  317,14 tūkst. Eur, arba 22,60 proc. bei paslaugų ir komiso išlaidos -  247,43 tūkst. Eur, arba 17,63 proc.  

Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas

Kredito unija 2016-09-30 vykdo visus priežiūros institucijų nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Kredito unijos kapitalo pakankamumo rodiklis (normatyvas 13 proc.) 2016 m. rugsėjo 30 d. buvo 14,50 proc. (2016-06-30 – 14,88 proc.),  likvidumas (normatyvas 30 proc.) – 36,90 proc. (2016-06-30 – 37,35 proc.), padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (normatyvas 100 proc.) – 823,18 proc. (2016-06-30 - 1621,88 proc.).

KU „Mano unija“ 2016 metų finansiniai rezultatai bus paskelbti 2017 m. balandžio  30 d.

  • Kredito unija „Mano unija"
  • S. Moniuškos g. 27, Vilnius
  • Tel. (8~5) 240 9389
  • Mob. 8 615 53694
Facebook LinkedIn Youtube G+
© Kredito unija „Mano unija" 1996-2018. Visos teisės saugomos.